Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met de webwinkel van herdershonden.nl afsluit. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Tot stand komen van de overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door herdershonden.nl. herdershonden.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webwinkeleigenaar dit mee na ontvangst van de bestelling. Uiterlijk op het moment van levering wordt de overeenkomst schriftelijk bevestigd.

Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaalwijze
Betaling gaat altijd vooraf aan de levering. Voor bestellingen gaat de betaling via de op de site aangegeven betaalmogelijkheden.

Levering/verzendtermijn
Na ontvangst van uw bestelling probeert herdershonden.nl zo snel mogelijk te leveren. Voor alle goederen en diensten die aangeboden worden via de webwinkel van herdershonden.nl geldt dat levering mogelijk is zolang de voorraad strekt. Mocht het door u bestelde artikel niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Wanbetaling
Indien u met enige betaling in gebreke bent is de webwinkel van herdershonden.nl gerechtigd de bestelling niet in behandeling te nemen.

Recht van Retour
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via help@herdershonden.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Kleuren
We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Leveringsvoorbehoud
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk over komen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de webwinkel van herdershonden.nl, dan wel tussen de webwinkel van herdershonden.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de webwinkel van herdershonden.nl, is de webwinkel van herdershonden.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de webwinkel van herdershonden.nl.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de webwinkel van herdershonden.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat de webwinkel van herdershonden.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegevenomstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webwinkel van herdershonden.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Verzendkosten zijn afhankelijk van het product.
De prijzen op de site zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland.

Aansprakelijkheid
herdershonden.nl is niet aansprakelijk voor het gevolg van het onjuist gebruik van de producten die worden verkocht.

Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten over deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.